CFD คือตราสารที่ซับซ้อน และมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะการทำงานของ CFD และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินได้หรือไม่
ออสเตรเลีย
Th

การปกป้องเงินลงทุนของลูกค้า

Quadcode Markets ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการคุ้มครองเงินลงทุน

การแยกกองทุน

เพื่อรักษาเงินของลูกค้าให้ปลอดภัย Quadcode Markets ทำการจัดเก็บเงินเหล่านั้นไว้ในบัญชีที่แยกจากบัญชีธนาคารของบริษัท